Discussion:
Teletekst dood?
(te oud om op te antwoorden)
marc
2014-11-01 20:02:30 UTC
Permalink
Gezien teletekst een DIGITAAL formaat is, moet het mogelijk zijn om bvb een site als deredactie.be naar tt om te zetten, en ervoor te zorgen
dat het op zijn 800 pagina's komt ...

Lijkt me een project, om aan een hogeschool/unif te doen ...


Blijkbaar zijn ze daar moeilijk aan het doen, en hebben ze een aparte redactie nodig ?

Hier zie je wel het omgekeerde, 7 TV zenders die hun TT publiceren op 1 website:

http://www.teletext.ch/


Er zijn al "simpele" programma's die van web/html een platte tekst maken, dus ...
http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/man1/html2text.1.html
https://www.drupal.org/project/html2txt
https://www.npmjs.org/package/html-to-textHier een beetje "kluchtige" software om TT te bekijken, eventueel beurskoersen of was het "het weer" van TT te halen etc ...

http://www.heyrick.co.uk/software/

Scripting over TT:
http://www.heyrick.co.uk/software/winttx/scripthelp/index.html
--
--
What's on Shortwave guide: choose an hour, go!
http://shortwave.tk
700+ Radio Stations on SW http://swstations.tk
300+ languages on SW http://radiolanguages.tk
radiofan 
2014-11-02 14:18:48 UTC
Permalink
m
a
r
c

w
r
o
t
e
:
G
e
z
i
e
n

t
e
l
e
t
e
k
s
t

e
e
n

D
I
G
I
T
A
A
L

f
o
r
m
a
a
t

i
s
,

m
o
e
t

h
e
t

m
o
g
e
l
i
j
k

z
i
j
n

o
m

b
v
b

e
e
n

s
i
t
e

a
l
s

d
e
r
e
d
a
c
t
i
e
.
b
e

n
a
a
r

t
t

o
m

t
e

z
e
t
t
e
n
,

e
n

e
r
v
o
o
r

t
e

z
o
r
g
e
n
d
a
t

h
e
t

o
p

z
i
j
n

8
0
0

p
a
g
i
n
a
'
s

k
o
m
t

.
.
.
L
i
j
k
t

m
e

e
e
n

p
r
o
j
e
c
t
,

o
m

a
a
n

e
e
n

h
o
g
e
s
c
h
o
o
l
/
u
n
i
f

t
e

d
o
e
n

.
.
.
B
l
i
j
k
b
a
a
r

z
i
j
n

z
e

d
a
a
r

m
o
e
i
l
i
j
k

a
a
n

h
e
t

d
o
e
n
,

e
n

h
e
b
b
e
n

z
e

e
e
n

a
p
a
r
t
e

r
e
d
a
c
t
i
e

n
o
d
i
g

?
H
i
e
r

z
i
e

j
e

w
e
l

h
e
t

o
m
g
e
k
e
e
r
d
e
,

7

T
V

z
e
n
d
e
r
s

d
i
e

h
u
n

T
T

p
u
b
l
i
c
e
r
e
n

o
p

1

w
e
b
s
i
t
e
:
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
e
l
e
t
e
x
t
.
c
h
/
E
r

z
i
j
n

a
l

"
s
i
m
p
e
l
e
"

p
r
o
g
r
a
m
m
a
'
s

d
i
e

v
a
n

w
e
b
/
h
t
m
l

e
e
n

p
l
a
t
t
e

t
e
k
s
t

m
a
k
e
n
,

d
u
s

.
.
.
h
t
t
p
:
/
/
m
a
n
p
a
g
e
s
.
u
b
u
n
t
u
.
c
o
m
/
m
a
n
p
a
g
e
s
/
i
n
t
r
e
p
i
d
/
m
a
n
1
/
h
t
m
l
2
t
e
x
t
.
1
.
h
t
m
l
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
d
r
u
p
a
l
.
o
r
g
/
p
r
o
j
e
c
t
/
h
t
m
l
2
t
x
t
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
p
m
j
s
.
o
r
g
/
p
a
c
k
a
g
e
/
h
t
m
l
-
t
o
-
t
e
x
t
H
i
e
r

e
e
n

b
e
e
t
j
e

"
k
l
u
c
h
t
i
g
e
"

s
o
f
t
w
a
r
e

o
m

T
T

t
e

b
e
k
i
j
k
e
n
,

e
v
e
n
t
u
e
e
l

b
e
u
r
s
k
o
e
r
s
e
n

o
f

w
a
s

h
e
t

"
h
e
t

w
e
e
r
"

v
a
n

T
T

t
e

h
a
l
e
n

e
t
c

.
.
.
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
e
y
r
i
c
k
.
c
o
.
u
k
/
s
o
f
t
w
a
r
e
/
S
c
r
i
p
t
i
n
g

o
v
e
r

T
T
:
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
h
e
y
r
i
c
k
.
c
o
.
u
k
/
s
o
f
t
w
a
r
e
/
w
i
n
t
t
x
/
s
c
r
i
p
t
h
e
l
p
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
-
-
-
-
W
h
a
t
'
s

o
n

S
h
o
r
t
w
a
v
e

g
u
i
d
e
:

c
h
o
o
s
e

a
n

h
o
u
r
,

g
o
!
h
t
t
p
:
/
/
s
h
o
r
t
w
a
v
e
.
t
k
7
0
0
+

R
a
d
i
o

S
t
a
t
i
o
n
s

o
n

S
W

h
t
t
p
:
/
/
s
w
s
t
a
t
i
o
n
s
.
t
k
3
0
0
+

l
a
n
g
u
a
g
e
s

o
n

S
W

h
t
t
p
:
/
/
r
a
d
i
o
l
a
n
g
u
a
g
e
s
.
t
k

VTM is inderdaad gestopt met teletekst. Maar digitale teletekst trekt
voor mij op niks.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Posted from http://www.iRadio.be
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
marc
2014-11-02 20:23:49 UTC
Permalink
Post by radiofan 
VTM is inderdaad gestopt met teletekst. Maar digitale teletekst trekt
voor mij op niks.
Je moet eens het lettertype veranderen, of de stem die de tekst uitspreekt ...
--
--
What's on Shortwave guide: choose an hour, go!
http://shortwave.tk
700+ Radio Stations on SW http://swstations.tk
300+ languages on SW http://radiolanguages.tk
Johan 
2014-11-03 14:38:29 UTC
Permalink
Post by marc
Post by radiofan 
VTM is inderdaad gestopt met teletekst. Maar digitale teletekst trekt
voor mij op niks.
Je moet eens het lettertype veranderen, of de stem die de tekst uitspreekt
..
Post by marc
--
--
What's on Shortwave guide: choose an hour, go!
http://shortwave.tk
700+ Radio Stations on SW http://swstations.tk
300+ languages on SW http://radiolanguages.tk
Jammer, ik vond teletekst op de radio wel leuk :)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Posted from http://www.iRadio.be
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Loading...